آرشیو Archive

موسیقی تخت حوضی

ساسان فاطمی در این فرصت بحث را به دو بخش‏ تقسیم می کنم.بخش اول در زمینه‏ ارتباط نمایش و موسیقی و یا بهتر بگوئیم ارتباط آن دو بخش که‏ دسته‏های بزرگ قدیمی را بوجود آوردند و بخشی که مربوط به نمایش‏ است و بخش مطرب‏های موسیقی‏دان، در ابتدا بخش اول و تعریف کلمه‏ مطرب. (بیشتر…)


پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS