آرشیو Archive

یک اشتباه شاید!

کاوشی‌ در موسیقی‌ کودک بابک بوبان تصور می کنم در تعبیر معنای «موسیقی کودکان » اشتباهی رخ داده است. شاید، مانند آنچه که در انواع موسیقی یا حتی در رشته های مختلف علوم و هنر ها یا دیگر حوزه‌های معرفت انسانی در ایران پیش آمده ، در اینجا هم یک جزء یا نوعی از انواع حکم اصل و کل را یافته است . (بیشتر…)


پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS