آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

امیرمهیار تفرشی پور

پندار

Pendar

Amir Mahyar Tafreshipour

تاریخ انتشار 1392
ناشر :

در این مجموعه ساخته های امیر مهیار تفرشی پور شامل قطعاتی برای سولو فلوت، پیان، کنترباس و ابوا همچنین یک دوئت برای ویلن و پیانو و یک تریو برای هارپ، ویلن و ویلنسل که جملگی در انگلستان و توسط نوازندگان زبده و شهیر بریتانیا اجرا شده اند، گردآوری شده است.

Elegy for Harp
الژی برای هارپ، ویلن و ویلنسل
Pendar for Flute - First Movement
پندار برای فلوت بخش اول
Pendar for Flute - Second Movement
پندار برای فلوت بخش دوم
Images of Childhood 01
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 1
Images of Childhood 02
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 2
Images of Childhood 03
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 3
Images of Childhood 04
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 4
Images of Childhood 05
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 5
Images of Childhood 06
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 6
Images of Childhood 07
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 7
Images of Childhood 08
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 8
Images of Childhood 09
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 9
Images of Childhood 10
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 10
Images of Childhood 14
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 11
Images of Childhood 12
تصویرهای کودکی (برای پیانو) موومان 12
Pendar For Double Bass
پندار برای کنترباس
Pendar For Oboa
پندار برای اوبوآ
Dialogue
گفت و گو برای ویلن و پیانو
ارسال شده به تاریخ 16 آبان 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS