آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

فرخزاد لایق

هفت گاه معلق

Ses-Septed Tempus

Farrokhzad Layegh

تاریخ انتشار 1391
ناشر :

هفت گاه معلق مجموعه ای است برای کوارتت زهی که بصورت غیرهمزمان ضبط شده است. ویولن اول، ویولن دوم و ویولن آلتو توسط ارسلان کامکار نواخته شده و خطوط ویلنسل را فرخزاد لایق (آهنگساز) اجرا کرده است.
فرخزاد لایق: هفت گاه معلق روایتی فروتن از تعلیق وجود باژگون ماست و نیزاین دومین گام “معلق” من است دربر گشودن “حجم” در ساحت موسیقی دستگاهی ایران.در سِفر عُسرت (با حضور شهرام ناظری)، ساز بندی کلاسیک ایرانی ابزار این گشایش بود و در اینجا – با رهیافتی وارونه- یک کوارتت زهی کلاسیک غربی.بستر این هر دو حرکت، ردیف دستگاهی ایران بوده است با نگاهی که اما امروزین است و به رهایی موسیقی کلاسیک ایران از “خط” تغزل به “حجم” گونه گون و عیار انسانی می اندیشد که فراتر از “غم فراق” و “شوق وصال” ، به خشم و رنج و حیرت و فریاد سر بر می کشد تا بیرون از حصار سحّار تغزل، پای به ساحت گشاده ی وجودی بگذارد که گوشت و روح و خون دارد، و دغدغه ی ازلی بیکرانش، جز وصف مکرر معشوق، رنج و اضطراب و رهایی جاودانه است.

Tempus I
گاه اول
Tempus II
گاه دوم
Tempus III
گاه سوم
Tempus IV
گاه چهارم
Tempus V
گاه پنجم
Tempus VI
گاه ششم
Tempus VII
گاه هفتم
Enunciation in the age of distress
بشارت به روزگار وهن
ارسال شده به تاریخ 26 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS