آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

عالم قاسم اف

موسیقی آذربایجان (تصنیف ها)

(Music of Azebaijan(Tasnifs

Alim Qasemov

تاریخ انتشار 1377
ناشر :

قطعات این مجموعه عبارتند از: تصنیف ماهور «گلدی بهاری صداسی» (ساخته ی مرتضی خان   نی داوود)، تصنیف حیدربابا (شعر: استاد سیدمحمدحسین شهریار)، تصنیف ناله ی تار (شعر: حاجی سیدعظیم شیروانی)، تصنیف گل آلیم سنی، آواز سه گاه (غزل آواز: حاجی سیدعظیم شیروانی)، تصنیف شوشااولدوزلاری، تصنیف قاراگیله (ساخته ی استاد غلام حسین بیگجه خانی)، تصنیف اوره گیم (شعر: علی آقا کورچایلی)، تصنیف وطن مولکول (ساخته ی عزیر حاج بیگ اُف)، تصنیف دلی جیران، تصنیف باناباناگل یوسما (تصنیف عثمانی)، تصنیف اگلن اگلن، تصنیف چاغیرگلسین دن کوراوغلی (ساخته ی عزیر حاج بیگ اُف)، آواز ماهور (اشعار: ملامحمد فضولی بغدادی) و رنگ.

تصنیف ماهور گلدی بهارین صداسی
Tasnif-e Mahour
تصنیف حیدر بابا
Tasnif-e Heidar Baba
تصنیف ناله‎‌ی تار
Tasnif-e Naleh-e Tar
تصنیف گل آلیم سنی
Tasnif-e Gal Alim Sana
آواز سه گاه
Avaz-e Segah
تصنیف شوشا اولدوز لاری
Tasnif-e Shusha Olduz Lari
تصنیف قاراگیله
Tasnif-e Gara Gila
تصنیف اوره گیم
Tasnif-e Ourah Gim
تصنیف وطن مولکو
Tasnif-e Vatan Molkou
تصنیف دلی جیران
Tasnif-e Deli Jeyran
تصنیف بانابانا گل یوسما
Tasnif-e Bana Bana Gal Yusma
تصنیف اگلن اگلن
Tasnif-e Aglan Aglan
تصنیف چاغیر گلسین دن کوراوغلی
Tasnif-e Chaghir Galsin Dan Kour Oghli
آواز ماهور
Avaz-e Mahour
رنگ سه گاه
Reng-e Segah
ارسال شده به تاریخ 24 فروردین 1393
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS