آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

علیرضا مشایخی

موسیقی‌برای‌پیانو

Music for Piano

Alireza Mashayekhi

تاریخ انتشار 1383
ناشر :

این اثر شامل قطعات پنج‌گانه برای پیانو است که ملهم از موسیقی مقامی ایران میی باشد و از یک تم آوازی کردی آغاز و بتدریج به مرز موسیقی آتونال می رسد. فریماه قوام صدری پیانیست برجسته کشور آهنگساز های مشایخی را اجرا نموده است.

Short Stories 1
داستان های کوچک 1
Short Stories 2
داستان های کوچک 2
Short Stories 3
داستان های کوچک 3
Short Stories 4
داستان های کوچک 4
Letters 1
نامه ها 1
Letters 2
نامه ها 2
Letters 3
نامه ها 3
A La Recherche DuTemps Perdu
در جستجوی زمان از دست رفته 1
A La Recherche DuTemps Perdu 2
در جستجوی زمان از دست رفته 2
A La Recherche DuTemps Perdu 3
در جستجوی زمان از دست رفته 3
Kristall 1
کریستال 1
kristall 2
کریستال 2
Pearls 1
مرواریدها 1
Pearls 2
مرواریدها 2
Pearls 3
مرواریدها 3
Variant
واریانت
ارسال شده به تاریخ 15 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS