آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

حامد جوکار

مضراب در مضراب

Mezrab dar Mezarab

Hamed Jokar

تاریخ انتشار 1391
ناشر :

در مورد این اثر به قلم داریوش پیرنیاکان میخوانیم: «این مجموعه تلاشی است از سوی هنرمندی جوان که ارزش کار گذشتگان را پیش چشم دارد و به بازنوازی آنها همت گماشته است. ارزش و ارجمندی کارِ حامد جوکار از دو جهت قابل تأمل است: نخست بازنوازی دو مکتب متفاوت در تارنوازی موسیقی دستگاهی  ـ ردیفی، یعنی مکتب آقاحسینقلی و مکتب علی اکبر شهنازی؛ و دیگر پرهیز از شهرت کاذب و مرعوبِ شیوههای غالب و رایج نشدن». این مجموعه در دستگاه شور، ماهور، سه گاه و آواز بیات ترک اجرا شده است.

دستگاه شور 1
Dastgah-e Shur 1
دستگاه شور 2
Dastgah-e Shur 2
دستگاه ماهور 1
Dastgah-e Mahur 1
دستگاه ماهور 2
Dastgah-e Mahur 2
دستگاه ماهور 3
Dastgah-e Mahur 3
دستگاه سه گاه 1
Dastgah-e Segah 1
دستگاه سه گاه 2
Dastgah-e Segah 2
دستگاه سه گاه 3
Dastgah-e Segah 3
آواز بیات ترک 1
Avaz-e Bayat-e Turk 1
آواز بیات ترک 2
Avaz-e Bayat-e Turk 2
آواز بیات ترک 3
Avaz-e Bayat-e Turk 3
آواز بیات ترک 4
Avaz-e Bayat-e Turk 4
آواز بیات ترک 5
Avaz-e Bayat-e Turk 5
آواز بیات ترک 6
Avaz-e Bayat-e Turk 6
آواز بیات ترک 7
Avaz-e Bayat-e Turk 7
آواز بیات ترک 8
Avaz-e Bayat-e Turk 8
آواز بیات ترک 9
Avaz-e Bayat-e Turk 9
آواز بیات ترک 10
Avaz-e Bayat-e Turk 10
آواز بیات ترک 11
Avaz-e Bayat-e Turk 11
ارسال شده به تاریخ 4 اردیبهشت 1393
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS