آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

محسن کثیرالسفر، وزلین میتف

دیتی‌رامبی

Ditirambi

M. Kasirossafarf, Veselin Mitev

تاریخ انتشار 1383
ناشر :


محسن كثيرالسفر از جمله نوازندگان سازهای كوبه ای می باشند كه سالهاست در ايتاليا به فعاليت هنری و تحقيق می پردازد. اين آلبوم مجموعه ای است بر پايه موسيقی پاستورال (چوپانی) ایران و بلغارستان (با همراهي وزلين ميتف نوازنده سازهاي بادی). ديتيرامبی مكاشفه ای است در ريشه های مشترك موسيقی ايران و منطقه شرق بالكان.

1 -
Il Risveglio Dei Satiriبیداری الهه
2 -
Luce Ed Ebrezzaروشنایی زمین
3 -
La Festa Di Pastoriجشن چوپانان
4 -
Regno Degli Immortaliسرزمین جاودانگان
5 -
Bist Zarbiبیست ضربی
6 -
Menade Danzanteپایکوبی
7 -
Verso Le Ninfeالهه‌ی کوهستان
8 -
Il Passo Di Dionisoگام های دیونیزو