آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

محسن کثیرالسفر، وزلین میتف

دیتی‌رامبی

Ditirambi

M. Kasirossafarf, Veselin Mitev

تاریخ انتشار 1383
ناشر :

محسن کثیرالسفر از جمله نوازندگان سازهای کوبه ای می باشند که سالهاست در ایتالیا به فعالیت هنری و تحقیق می پردازد. این آلبوم مجموعه ای است بر پایه موسیقی پاستورال (چوپانی) ایران و بلغارستان (با همراهی وزلین میتف نوازنده سازهای بادی). دیتیرامبی مکاشفه ای است در ریشه های مشترک موسیقی ایران و منطقه شرق بالکان.

Il Risveglio Dei Satiri
بیداری الهه
Luce Ed Ebrezza
روشنایی زمین
La Festa Di Pastori
جشن چوپانان
Regno Degli Immortali
سرزمین جاودانگان
Bist Zarbi
بیست ضربی
Menade Danzante
پایکوبی
Verso Le Ninfe
الهه‌ی کوهستان
Il Passo Di Dioniso
گام های دیونیزو
ارسال شده به تاریخ 15 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS