آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

موسی معروفی،یحیی زرپنجه

تار موسی معروفی – یحیی زرپنجه

Tar:Musa Marufi & Yahya Zarpanje

Musa Marufi,Yahya Zarpanje

تاریخ انتشار 1386
ناشر :

ضبط های قدیمی آثارِ اجراشده توسط استادان موسی معروفی و یحیی زرپنجه. در این مجموعه سه تک  نوازی از موسی معروفی در آواز بیات کرد و دستگاه های همایون و ماهور آمده است. آثار اجراشده توسط یحیی زرپنجه در دستگاه های شور و ماهور و آوازهای افشاری و بیات اصفهان و بیات ترک اند. تصنیفی از امیرجاهد، پیش  درآمدِ اصفهانِ مرتضی نی داوود و «سرود وطن» از جمله ی این آثارند.

آواز بیات ترک 1
Avaz-e Bayat-e Turk 1
دستگاه همایون
Dastgah-e Homayun
دستگاه ماهور
Dastgah-e Mahur
دستگاه ماهور
Dastgah-e Mahur
دستگاه شور
Dastgah-e Shur
آواز افشاری
Avaz-e Afshari
آواز افشاری،ضربی
Avaz-e Afshari,Zarbi
آواز بیات ترک 2
Avaz-e Bayat-e Turk 2
آواز اصفهان،پیش درآمد و رنگ اصفهان
Avaz-e Esfahan,Pishdaramad & Reng Esfahan
آواز اصفهان
Avaz-e Esfahan
دستگاه ماهور،سرود وطن
Dstgah-e Mahur,Sorud-e Vatan
دستگاه ماهور 1
Dastgah-e Mahur 1
دستگاه ماهور 2
Dastgah-e Mahur 2
دستگاه ماهور،تصنیف به گردش فروردین
Dastgah-e Mahur
ارسال شده به تاریخ 30 فروردین 1393
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS