آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

حسین دهلوی

بیژن و منیژه (بر اساس داستان شاهنامه‌ی فردوسی)

(Bizhan &Manizhe(Based on Ferdowsi's Shahnameh

Hossein Dehlavi

تاریخ انتشار 1380
ناشر :

استاد حسین دهلوى موسیقى بیژن و منیژه را در سال‏هاى 1353 و 1354 براساس داستان شاهنامه‏‌ى فردوسى در بیست و شش قسمت تصنیف کرده است. در سالى بعد، گزیده ‏هایى از آن در پانزده قسمت به‏ وسیله‌‏ى ارکستر سمفونیک رادیو وین به رهبرى توماس کریستین داوید اجرا و ضبط شد. در فرصتى دیگر نیز بخش ‏هایى از آن ضمن آثار آهنگ سازان معاصر ایران به ‏وسیله‌‏ى ارکستر سمفونیک نورنبرگ (آلمان) به رهبرى هنرمند ایرانى، على رهبرى، اجرا و ضبط شد که در این سی دى صحنه‏ هاى شماره‏‌ى 12، 13 و 16 از قسمت‏ هاى اجراشده در نورنبرگ استفاده شده است.

صحنه 1، پیش نوا (اوورتور)
Overture
صحنه 2، جشن گاه منیژه در توران زمین
Manizhe's Banquet In Turan Zamin
3 صحنه 3، شادی دختران تورانی
Rejoicin of Turanian Maiden
صحنه 4 ،شادی همراهان بیژن
Rejoicing of Bizhan's Companion
صحنه 6، بیژن در جشن همراهان منیژه
Bizhan In Banquet of Manizhe's Companion
صحنه 8، میان پرده‌ی کوتاه
A Short Intermezzo
صحنه 9، رازگویی بیژن و منیژه
Whispering of Bizhan and Manizheh
صحنه 12، بازگشت گرگین به ایران زمین
Return of Gorgin to Iran Zamin
صحنه 13، جام جهان نما
The World Reflecting Chalice
صحنه 15، اندوه منیژه (بر چاه بیژن)
The Grief of Manizheh
صحنه 16، نبرد و پیروزی رستم
Rostam's Battle And Triumph
صحنه 17، میان پرده
Intermezzo
صحنه 19، مجلس آرایان
Symposium Enliveners
صحنه 20، شادی آوران
Merry Makers
صحنه 22، شادی دختران ایرانی
Rejoicing Of Iranian Maidens
صحنه 25، هنرآفرینی بیژن و منیژه
The Art Of Bizhan And Manizhe
صحنه 25، هنرآفرینی منیژه
The Art Of Manizhe
صحنه 26، بخش پایانی (فینال)
Finale
ارسال شده به تاریخ 30 فروردین 1393
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS