آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

گروه باراد

باراد

Barad

Barad

تاریخ انتشار 1382
ناشر :

موسیقی راک فرزند جوامع صنعتی و مدرن است اما حضور این پدیده در ایران نیز قابل انکار نیست. گروه باراد با بکارگیری عناصر ملودیک و مضامین بومی موسیقی ایران، دست به چنین تجربه ای زده است که اگرچه قدم های اول خود را طی می کند اما قابل احترام است.

Leyva
لیوا
Desert
بیابان
Stolen Like A Soul
دزدیده چون جان
Hermit
زاهد
Whith in Each Of My Veins
در هر رگ من
Holler
غریو
Guaty
گواتی
Sheykh Shangar
شیخ شنگر
ارسال شده به تاریخ 15 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS